SAYGI VE SORUMLULUK

Ferrero Grup şirketlerinin faaliyet gösterdikleri her yerde insan onurunun korunmasını ve insan haklarına koşulsuz olarak saygı duyulması gerektiği fikrini destekliyoruz.

Etki alanımıza giren bölgelerde ve tüm üretim zincirimizde gerek yasal yollarla gerek de yerel topluluklarla olan yakın ilişkimiz aracılığıyla zorla çalıştırma veya çocuk işçiliği sömürüsüne izin vermiyoruz.

Eşit davranma ilkesine duyduğumuz saygıyı temel alarak, insan kaynaklarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik ediyoruz. Bu aynı zamanda faaliyette bulunduğumuz bölgelerdeki yerel topluluklarla olan bağlarımızı da kuvvetlendirmektedir.

Grup bünyesindeki tüm Şirketlerimizde bizimle çalışmaya başladıkları ilk günden itibaren çalışanlarımıza yönelik her hangi bir ayrımcılığın yapılmamasına gayret ediyoruz. İstihdam stratejimizin birincil hedefi, değer farkındalığı ve mesleki gelişim ilkeleriyle şekillenen kalıcı ilişkiler kurmaktır.

Çalışanlarımız sendikalara üye olma konusunda serbesttirler. Sözleşme ile ilgili hususlarda sendikaların rolünün farkındayız.

İnsan sağlığının güvence altına alınması ve çevrenin korunması işletme faaliyetlerimizin özünde yer alır. Tesislerimizde yenilenebilir kaynaklar dahil su, enerji ve ham maddeler gibi sürdürülebilir kaynaklar kullanıyoruz. Özellikle emisyonların azaltılması, atıkların yok edilmesi ve atık ürünlerin doğru bir şekilde kontrol altına alınması gibi her türlü durumda çevreye olan etkimizi en aza indirmek için çaba sarf ediyoruz.